กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์
 à¸ªà¸«à¸£à¸±à¸à¸­à¹€à¸¡à¸£à¸´à¸à¸²à¹€à¸žà¸´à¹ˆà¸¡à¸„วามเข้มงวดในการตรวจสอบปลาและผลิตภัณฑ์ปลาในตระกูล Siluriformes
  
 23-08-2016
Read More...
 à¸ à¸²à¸žà¸‡à¸²à¸™à¸™à¸´à¸—รรศการในงานแสดงสินค้า Natural Products expo west 2016 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม Anaheim Convention Center เมืองAnaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
  
 27-04-2016
508-797-9292
 à¸ à¸²à¸žà¸šà¸£à¸£à¸¢à¸²à¸à¸²à¸¨à¸à¸²à¸£à¸•à¹‰à¸­à¸™à¸£à¸±à¸šà¸„ณะผู้ตรวจประเมินจากหน่วยรับรองระบบงานของประเทศออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ หรือ แจส-แซน ซึ่งเดินทางมาทวนสอบระบบงาน IB เพื่อเตรียมการ ขอการยอมรับความเท่าเทียมกันในระดับภูมิภาคและระดับสากล และ เพื่อร่วมประชุมกับผู้บริหารของ มกอช.
  
 27-04-2016
Read More...
 à¸ à¸²à¸žà¸šà¸£à¸£à¸¢à¸²à¸à¸²à¸¨à¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸°à¸Šà¸¸à¸¡à¸„ณะทำงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน (PATHFTA) ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 มกราคม 2559 ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
  
 27-04-2016
Read More...
 The 11th Meeting of Expert Group on Sanitary and Photosanitary Measures and Food Standards between Thailand - Australia Chiang Rai, Thailand 22-24 September 2015
  
 27-04-2016
Read More...
    มาตรการใหม่
 
  
 21-02-2019
Read More...
 à¸ªà¸«à¸ à¸²à¸žà¸¢à¸¸à¹‚รปแจ้งประกาศใช้ค่า MRL ในอาหารของสารกำจัดศัตรูพืชหลายชนิด เช่น buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin tepraloxydim ตาม G/SPS/N/EU/246/Add.1
  
 20-02-2019
434-373-3907
 à¹„ต้หวันแจ้งประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหารหลายชนิด และแจ้งยกการใช้สาร Prothoate (40%EC) Mecarbam (35%EC) Endosulfan มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 62 ตามประกาศ G/SPS/N/TPKM/470/Add.1
  
 20-02-2019
Read More...
 à¸­à¸­à¸ªà¹€à¸•à¸£à¹€à¸¥à¸µà¸¢à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸à¸Žà¸£à¸°à¹€à¸šà¸µà¸¢à¸šà¸à¸²à¸£à¸„วบคุมอาหารนำเข้า ตามประกาศ SPS Notification หมายเลข G/SPS/N/AUS/466 รายละเอียดดูได้จากลิ้งค์
  
 20-02-2019
Read More...
 à¸ªà¸«à¸ à¸²à¸žà¸¢à¸¸à¹‚รป ประกาศเผยแพร่รายงานของ EFSA เกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำเอกสาร (Dossiers) สำหรับการยื่นขออนุญาตนำเข้าพืชที่มีความเสี่ยงสูง
  
 15-01-2019
tobacco hawk moth
 à¹‚คลัมเบีย แจ้งข้อกำหนดการทำเข้าเมล็ดพันธุ์แตงโมจากประเทศไทย ตามประกาศ SPS Notification G/SPS/N/COL/301 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 61
  
 14-01-2019
(415) 777-7402
 à¸®à¹ˆà¸­à¸‡à¸à¸‡à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸à¸Žà¸£à¸°à¹€à¸šà¸µà¸¢à¸šà¸à¸²à¸£à¸›à¸™à¹€à¸›à¸·à¹‰à¸­à¸™à¹‚ลหะในอาหาร (metallic contamination)
  
 09-11-2018
Read More...
 à¸ªà¸´à¸™à¸„้าพืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์จากพืชจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช(PC) ที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ และให้รับรองเพิ่มเติมในใบรับรอง PC มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 61
  
 25-05-2018
Read More...
 à¹„ต้หวันประกาศใช้มาตรฐานการปนเปื้อนและสารพิษในอาหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 61
  
 23-05-2018
6123291193
 à¸à¸£à¸°à¸—รวงเกษตรฯ เกาหลีใต้แก้ไขรายชื่อศัตรูพืชกักกัน (Quarantine Pest List)
  
 03-05-2018
Read More...
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                   


เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
โทร.
e-mail: spsthailand@gmail.com

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.