wtorek, 20 listopada 2018

Start
Boatbuilding
Boatbuilding jest producentem ³odzi motorowych przeznaczonych do celów sportowych, turystycznych, roboczych i wêdkarskich.
Nasze produkty posiadaj± ¦wiadectwa –  Certyfikaty znaki CE, wykonane pod nadzorem:
- Niemiecki Germanischer Lloyd AG
- Hamburg Niemiecki Lloyd’s Register Quality Assurance Yacht Service
- Hamburg Belgijski Interntional Marine Certyfication Institute – Bruxelles.
Nasze ³odzie budowane s± zgodnie z Dyrektyw± 94/25/EC dotycz±c± ³odzi,która to nadaje odpowiedni± klasê ³odzi adekwatnie do jej wielko¶ci i przeznaczenia . Nasze ³odzie spe³niaj± wysokie walory u¿ytkowe, estetyczne, jako¶ciowe i bezpieczeñstwa, sprzedawane s± w kraju i wielu krajach Europy.
 
 
BOATBUILDING SP.Z O.O. NIP: 7811931492 KRS:0000630279
Ul.Jana Henryka D±browskiego 75/70 60-523 Poznañ info.boatbuilding@gmail.com
Tel +48 666212222